Twoje produkty

Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 100€

Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (automatic translation)
1. Postanowienia wstępne

1.1 Frapal Tatry s.r.o., Werferova 6, 040 11 Koszyce – część miejska Barca, numer identyfikacyjny: 50255673, numer identyfikacji podatkowej: 2120262287, numer identyfikacji podatkowej VAT: 2120262287, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego Koszyce I, sekcja Sro, numer wpisu 43434/V , adres e-mail: [email protected] , numer telefonu: 421944120062 Frapal Tatry s.r.o.r.o., za pośrednictwem osoby trzeciej, prowadzi portal internetowy / sklep internetowy pod adresem www.goldencloud.sk (zwany dalej również “portalem handlowym”). Za pośrednictwem tego portalu osoba trzecia (zwana dalej również “kupującym”) ma możliwość przeglądania towarów na stronie portalu handlowego. Jednocześnie, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszych ogólnych warunkach handlowych ( zwanych dalej “OWH” ) oraz z zastrzeżeniem przyjęcia propozycji zamówienia/umowy kupna przez Sprzedającego, osoba ta, jako Kupujący, ma możliwość zakupu wybranych przez siebie towarów

1.2 Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: [email protected]. Numer telefonu Sprzedawcy . Godziny pracy infolinii i centrum reklamacji Sprzedającego: normalne dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -16.00, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. Dane te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane w dowolnym momencie na stronie https://goldencloud.sk/

1.3 Niniejsze OWH regulują stosunki prawne między spółką Frapal Tatry s.r.o. jako sprzedawcą a kupującym, który zgodnie z OWH i zgodnie z procedurą określoną w OWH wyraża zainteresowanie zakupem towarów na stronie internetowej https://goldencloud.sk/. Stosunki prawne między sprzedającym a kupującym wynikające z zakupu, dostawy towarów i roszczeń z tytułu wad towarów podlegają przepisom odpowiedniego ustawodawstwa Republiki Słowackiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego Republiki Słowackiej i Kodeksu Handlowego Republiki Słowackiej, w zależności od ich treści i stron zakupu. Niniejsze OWH regulują również obowiązki stron do momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży na podstawie rejestracji osoby kupującego. Wzajemne relacje Sprzedającego i Kupującego reguluje również Procedura Reklamacji dla sklepu internetowego https://goldencloud.sk/ (zwana dalej “Procedurą Reklamacji”), o której mowa w punkcie 5. OWH

1.4 Umowa kupna-sprzedaży oznacza umowę pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której przedmiotem jest zakup towarów prezentowanych na stronie https://goldencloud.sk/, zawartą zgodnie z art. 2 i nast. OWH

1.5 Postanowienia OWH i ustawy regulującej prawa konsumenta nie mają zastosowania do Kupującego, który nie jest konsumentem zgodnie z ustawą nr 250/2007 Dz. u. lub który nabywa towary w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie w celu osobistej konsumpcji. Takiej osobie nie przysługują prawa konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za wady towarów i wzajemne stosunki między sprzedawcą a kupującym, który nie jest konsumentem, regulują w tym przypadku przepisy Kodeksu Handlowego Republiki Słowackiej

1.6 Dane prezentowanych towarów na portalu zakupowym (w szczególności dostępność, cena, rozmiar, stan magazynowy) nie są aktualizowane przez sprzedawcę online przez cały czas. Te dane dotyczące towarów mogą nie zawsze być poprawne i kompletne na portalu zakupowym w porównaniu z rzeczywistą sytuacją. “Dostępność” wyświetlana dla produktu na portalu zakupowym nie może być interpretowana jako termin dostawy towaru przez sprzedawcę. Wskazana dostępność towarów jest jedynie orientacyjnym, niewiążącym szacunkiem czasu oczekiwanego przez Sprzedawcę na wyprzedanie dostępnych zapasów. Nie jest możliwe wcześniejsze pokazanie Towaru Kupującemu, nie zawsze jest możliwe przyjmowanie i akceptowanie zamówień oraz realizacja ich dostawy, w razie potrzeby za pośrednictwem osoby trzeciej. Towary sprzedawane za pośrednictwem portalu zakupowego są zawsze ograniczone aktualnym stanem magazynowym Sprzedającego, a ponowne zamówienie i/lub dostawa towarów po ich wyprzedaniu nie jest możliwa, nawet za pośrednictwem innej osoby. W niektórych przypadkach Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć Produktów lub równoważnych Produktów lub zorganizować dostawy przez innego Sprzedawcę po tej cenie, w czasie i w ilości, która jest uzasadniona w odniesieniu do Produktu, zakresu reklamy Produktu i ceny, w szczególności jeśli wystąpił wyjątkowy przypadek zgodnie z art. 2.15 OWH. O każdym takim nadzwyczajnym przypadku niemożności dostawy Kupujący zostanie zawsze powiadomiony w odpowiedni sposób, a w przypadku zawartej umowy każda ze stron będzie miała prawo do odstąpienia od umowy

2. Zamawianie towarów / umowa sprzedaży / czynności zmierzające do zawarcia umowy

2.1. zakup towarów odbywa się poprzez wystawienie i wysłanie zamówienia przez Kupującego w portalu zakupowym Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że zamówienie Kupującego musi zostać uzgodnione ( zaakceptowane ) przez Sprzedającego zgodnie z OWH, w przeciwnym razie stosunek umowny nie powstanie. Jeśli zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego zgodnie z OWH, Sprzedający dostarczy zamówione towary w terminie dostawy zgodnie z art. 4.1 OWH. Przed wysłaniem zamówienia przez Kupującego, Kupujący jest powiadamiany i otrzymuje informacje na portalu zakupowym oraz w OWH zgodnie z przepisami szczególnymi, w szczególności zgodnie z § 3 ustawy nr 102/2014 Dz. Kupujący wyraża zgodę na niniejsze warunki, klikając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia na portalu. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że został poinformowany, że złożenie zamówienia i zamówienie obejmuje obowiązek zapłaty ceny zamówionego towaru

2.2. Aby móc aktywnie dokonywać zakupów na portalu zakupowym lub uczestniczyć w działaniach reklamowych i konkursowych Sprzedającego, konieczne jest zarejestrowanie się przez Kupującego na stronie https://goldencloud.sk/ w sekcji rejestracji portalu. Rejestracji Kupującego można dokonać przed lub w trakcie procesu wyboru. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny jest zobowiązana do wypełnienia danych zgodnie z wymaganymi polami formularza rejestracyjnego. Wypełniając formularz rejestracyjny, kupujący jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych danych zgodnie z art. 7 i nast. OWH oraz warunkami OWH. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji tych danych na portalu w przypadku ich zmiany podczas wysyłania zamówienia, ponieważ ich poprawność, prawdziwość i aktualność ma wpływ na dostawę towarów do Kupującego. Wymagane pola formularza rejestracyjnego oznaczone są znakiem “*”. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych, kompletnych i zgodnych z prawdą informacji. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków będzie interpretowane na niekorzyść Kupującego. Pomyślny proces rejestracji kończy się nadaniem nazwy dostępu i hasła. Kupujący zobowiązany jest przechowywać nazwę dostępu i hasło wygenerowane w procesie rejestracji w bezpiecznym miejscu i chronić je w taki sposób, aby nie mogły zostać wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem

2.3. Kupujący przegląda i wybiera towary zgodnie z kategoriami produktów wymienionymi w menu towarów po lewej stronie lub klikając wyświetlane towary. W przypadku towarów kupujący wybiera szczegóły zgodnie z opublikowanymi informacjami o zamówieniu i klika przycisk “Dodaj do koszyka”, aby dodać towary do swojego zamówienia. Jeśli kupujący zakończył proces wyboru towarów, klika przycisk “Kup zawartość koszyka”. W przeciwnym razie może powrócić do procesu wyboru towarów, klikając przycisk “Kontynuuj zakupy”

2.4. Proces tworzenia zamówienia Kupującego składa się z 4 kroków: a) wybór towarów i kliknięcie przycisku “Kup zawartość koszyka” b) wybór sposobu płatności, wysyłki i ceny wysyłki, c) potwierdzenie zamówienia, d) wysłanie zamówienia

2.5. Zamówienie Kupującego uważa się za wysłane, jeżeli zostało doręczone Sprzedającemu i zawiera wszystkie wymagane dane – nazwę zamawianego towaru, jego ilość, cenę, sposób dostawy, adres do faktury, e-mail i telefon kontaktowy do Kupującego

2.6. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, Kupujący jest zawsze zobowiązany do kliknięcia i potwierdzenia, że zapoznał się i akceptuje obowiązujące OWH Sprzedającego, uznając je za część stosunku umownego między Sprzedającym a Kupującym. Proces wystawiania i wysyłania zamówienia przez Kupującego nie może zostać zakończony bez tej czynności. Każdemu zamówieniu przypisany jest numer rejestracyjny. Komunikując się ze Sprzedawcą i dokonując płatności, Kupujący wskazuje również numer zamówienia

2.7. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego za pośrednictwem portalu zakupowego. Zamówienie to jest propozycją Kupującego zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszych OWH. Zamówienie jest przeznaczone do przyjęcia przez Sprzedającego w ciągu 15 dni od jego otrzymania przez Sprzedającego. Wysyłając zamówienie do Sprzedającego za pośrednictwem portalu zakupowego, Kupujący wyraża wolę związania się swoim zamówieniem w wyżej wymienionym okresie, zakupu i przyjęcia wybranych przez siebie towarów po cenie zakupu, zgodnie z warunkami OWH, z zastrzeżeniem jego akceptacji przez Sprzedającego. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdzi zamówienie Kupującego drogą elektroniczną, tj. poinformuje Kupującego o otrzymaniu i uwzględnieniu zamówienia Kupującego w systemie Sprzedającego. Elektroniczne potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia/akceptacji zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z art. 2 OWH i nie stanowi podstawy do zawarcia częściowej umowy kupna-sprzedaży

2.8. Na podstawie porozumienia stron i zgodnie z OWH, umowa kupna między stronami zostaje zawarta, jeśli Sprzedający potwierdzi zamówienie Kupującego i jednocześnie, jeśli Sprzedający zaakceptuje zamówienie Kupującego za pomocą specjalnej wiadomości e-mail lub wiadomości skierowanej do Kupującego w wyżej wymienionym terminie 15 dni od otrzymania zamówienia (tj. zgadza się z zamówieniem) zgodnie z procedurą określoną w niniejszych OWH. Sprzedający dokona akceptacji zamówienia Kupującego poprzez wysłanie e-maila lub wiadomości do Kupującego. W e-mailu akceptującym Sprzedający wskaże fakt przyjęcia zamówienia Kupującego oraz, jeśli ma to zastosowanie, fakt wysyłki towaru (na potrzeby OWH zwane dalej “przyjęciem zamówienia”). Przyjęcie zamówienia stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy stronami. Na podstawie umowy stron i niniejszych OWH Sprzedający jest zobowiązany do realizacji przyjętego zamówienia w terminie zgodnym z art. 4.1 OWH. W wiadomości e-mail dotyczącej przyjęcia zamówienia kupujący otrzymuje jednocześnie wymagane prawem informacje konsumenckie

2.9 Zmiana zamówienia/warunków: jeśli Sprzedający nie jest w stanie uzgodnić – przyjąć zamówienia Kupującego w całości (np. 1 z 4 pozycji nie będzie dostępny) lub jeśli Sprzedający proponuje jego zmianę lub zmianę warunków dostawy z innych powodów, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany e-mailem lub w inny odpowiedni sposób. Jednocześnie Kupujący zostanie poproszony o wyrażenie zgody lub sprzeciwu wobec zmiany. Kupujący jest zobowiązany do wyrażenia zgody lub sprzeciwu w terminie 3 dni od daty powiadomienia o proponowanej zmianie. W tym okresie dostępne pozycje z zamówienia Kupującego zostaną zarezerwowane dla Kupującego. Stosunek umowny między stronami zostanie nawiązany dopiero po zaakceptowaniu (zatwierdzeniu) przez Sprzedającego proponowanej przez Kupującego zmiany w zamówieniu. W przypadku, gdy Kupujący nie zaakceptuje zmiany w powyższym terminie w określony sposób, zamówienie Kupującego uważa się za anulowane w całości, a propozycję zmiany Sprzedającego uważa się za nieprzyjętą przez Kupującego z upływem powyższego terminu

2.10. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta poprzez przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia Kupującego lub poprzez przyjęcie przez Kupującego zmiany zamówienia zaproponowanej przez Sprzedającego i wykonanej przez Kupującego. Umowa Kupna rodzi po stronie Sprzedającego obowiązek wydania Kupującemu Przedmiotu Kupna i wykonania zobowiązań wynikających z OWZ. Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot zakupu z zawartej umowy, zapłacić za niego Sprzedającemu uzgodnioną cenę oraz wypełnić zobowiązania wynikające z umowy i OWH. Sprzedający zrealizuje przyjęte zamówienie w terminie zgodnym z art. 4.1 OWH

2.11. w szczególnych przypadkach i przed wysłaniem akceptacji, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania od Kupującego dostarczenia dodatkowych niezbędnych dokumentów, danych lub zweryfikowania poprawności danych osobowych Kupującego, adresu e-mail lub numeru telefonu. W zależności od charakteru zamówienia Kupującego, Sprzedający jest zawsze uprawniony do żądania od Kupującego dodatkowej autoryzacji zamówienia lub tożsamości Kupującego w odpowiedni sposób, np. pisemnie, e-mailem, SMS-em lub telefonicznie. Jeżeli Kupujący nie dokona dodatkowej autoryzacji w sposób i w terminie wymaganym przez Sprzedającego, zamówienie (przed przyjęciem) lub umowa sprzedaży (po przyjęciu) zostanie anulowana po upływie tego terminu

2.12. Jeśli przed lub po zawarciu umowy Sprzedający odkryje błąd drukarski, systemowy, ludzki, dostawcy lub inny błąd dotyczący towarów, ich ceny, dostępności, ilości lub opcji dostawy, a także w przypadku wyczerpania zapasów, niedostępności towarów lub jeśli nie jest w stanie dostarczyć towarów Kupującemu w uzgodnionym terminie lub po cenie podanej w sklepie internetowym lub z powodu siły wyższej, Sprzedający poinformuje Kupującego o tym fakcie. W każdym z tych nadzwyczajnych przypadków zarówno Sprzedający, jak i Kupujący są uprawnieni do wycofania/anulowania (Kupujący) lub odmowy (Sprzedający) zamówienia przed zawarciem umowy. Jeżeli taka nadzwyczajna okoliczność wystąpi po zawarciu umowy, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy do czasu dostarczenia towaru Kupującemu. Kupujący jest również uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z OWS i przepisami prawa w przypadku wystąpienia takiej nadzwyczajnej okoliczności. Jeśli Kupujący zapłacił już cenę zakupu, zostanie ona zwrócona Kupującemu zgodnie z prawem i OWH. Sprzedający jest również uprawniony do jednostronnego odstąpienia od umowy i/lub niedostarczenia towaru Kupującemu, jeśli stwierdzi, że w komunikacji dotyczącej Kupującego, osoby odbierającej towar podano lub przekazano nieprawidłowe, niepełne lub nieprawdziwe informacje lub jeśli istnieje ryzyko wyrządzenia szkody Sprzedającemu w wyniku zachowania osoby, z którą Sprzedający się komunikował (np. nieuczciwego postępowania)

2.13. Ani Kupujący, ani Sprzedający nie są uprawnieni do przeniesienia wierzytelności ze wzajemnych stosunków na osobę trzecią

3. Cena zakupu i warunki płatności

3.1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu i cenę transportu towarów zgodnie z zamówieniem przyjętym przez Sprzedającego (zawartą umową). Podczas tworzenia zamówienia pozycje te są również wymienione łącznie (suma ceny towarów i ceny transportu). Cena towarów na portalu jest podana z podatkiem VAT, chyba że zaznaczono, że jest to cena bez podatku VAT. Podatek VAT jest stosowany do dostawy towarów i usług zgodnie z prawem

3.2) Cena zakupu towarów nie obejmuje opłat bankowych za zapłatę ceny zakupu, kosztów transportu towarów, kosztów wysyłki za pobraniem, kosztów dostawy zakupionych towarów zgodnie z punktem 4. OWH, kosztów korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Powyższe opłaty i koszty obciążają Kupującego, o ile poniżej nie wskazano inaczej. W przypadku płatności z zagranicy Kupujący jako płatnik zobowiązany jest do poniesienia opłat swojego banku oraz innych opłat, w szczególności banków korespondentów oraz banku odbiorcy płatności

3.3. Cena może ulec zmianie z powodu oczywistego błędu drukarskiego lub innego błędu dotyczącego ceny towarów wykrytego w systemie sprzedawcy lub opublikowanego na portalu zakupów towarów. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający są uprawnieni do anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży (do momentu otrzymania towaru), jeśli Kupujący zostanie powiadomiony o zmianie ceny zakupu przedmiotu z powodu oczywistego druku lub innego błędu dotyczącego ceny towaru

3.4. Sposób zapłaty ceny zakupu, koszt transportu towaru ( sposób płatności wybiera kupujący w procesie zamawiania towaru na portalu zakupowym i jest wskazany w zamówieniu wraz z wyliczeniem kosztu ): A) płatność za pobraniem ( za pobraniem ) – cena zakupu i koszt płatności za pobraniem oraz koszt transportu towaru są wskazane w koszyku w procesie zamawiania towaru, B) Płatność kartą – Barion C) Płatność przelewem bankowym
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany, dodania, ograniczenia lub pobrania opłaty za korzystanie z dowolnej opcji płatności w dowolnym momencie. W związku z tym Sprzedawca musi korzystać z aktualnie dostępnych opcji płatności

Płatności online kartą kredytową są dokonywane za pośrednictwem systemu Barion. Informacje o karcie nie docierają do Sprzedawcy. Usługodawca Barion Payment Zrt jest instytucją nadzorowaną przez Narodowy Bank Węgier, a jego numer licencji to H-EN-I-1064/2013

3.5 Wymagalność ceny zakupu

1. w przypadku płatności za pobraniem: Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu i koszty transportu najpóźniej w momencie dostawy towaru do Kupującego
2. W przypadku płatności kartą lub paypal, płatność jest natychmiast pobierana z Twojej karty lub konta
3. W przypadku zamówień w przedsprzedaży płatność jest dokonywana w dniu złożenia zamówienia. W większości przypadków kupujący otrzymuje rabat za taki zakup
3.6 Opłaty bankowe za dokonanie płatności ceny zakupu i kosztów wysyłki przez kupującego są regulowane umową między kupującym a bankiem kupującego. Kupujący jest informowany, że informacje o kosztach wysyłki towarów są wyraźnie określone w procesie zamawiania i zależą od wyboru przewoźnika / usługi dostawy / metody dostawy. Koszty korzystania ze środków komunikacji elektronicznej reguluje umowa pomiędzy Kupującym a jego dostawcą łącza internetowego lub dostawcą usług komunikacji elektronicznej, w zależności od przypadku

3.7. Sprzedający wystawi i dostarczy Kupującemu fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej. Wysyłając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie faktury Kupującemu drogą elektroniczną. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną, a faktura będzie również dowodem dostawy i kartą gwarancyjną, chyba że zostanie dostarczona oddzielna karta gwarancyjna

3.8. Jeżeli cena zakupu została zapłacona przed zawarciem umowy, a umowa nie zostanie zawarta nawet w ciągu 15 dni od dostarczenia zamówienia Kupującego, cena zakupu zostanie zwrócona Kupującemu nie później niż 30 dni od daty dostarczenia zamówienia Kupującego lub w ciągu 14 dni od daty odrzucenia zamówienia Kupującego lub anulowania zamówienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrot ceny zakupu zostanie dokonany na konto, z którego otrzymano płatność lub w inny sposób uzgodniony między stronami. Przed dokonaniem zwrotu zapłaconej ceny, w razie wątpliwości, Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego udowodnienia, że jest on właścicielem konta i/lub zasadności otrzymania środków. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu Ceny Zakupu, a Towary zostały już dostarczone Kupującemu, Sprzedający zwróci Kupującemu Cenę Zakupu po zwrocie Towarów Sprzedającemu

4. Dostawa towarów, warunki dostawy i koszty dostawy

4.1. Sprzedający dostarczy Kupującemu Towar w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zgodnie z niniejszymi OWZ. Sprzedający dostarczy towar Kupującemu na adres wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia (wyłącznie na terytorium Republiki Słowackiej) i wyłącznie osobie wskazanej jako Kupujący. Dostarczenie lub wydanie towaru osobie innej niż Kupujący nie jest możliwe bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego i dokumentów wymaganych przez Sprzedającego. Z tego powodu istotne jest, aby Kupujący prawidłowo podał swoje dane identyfikacyjne podczas zamawiania towarów oraz dane dotyczące dostawy towarów. Dostawa towarów poza UE lub do innej osoby bez upoważnienia do odbioru towarów nie jest możliwa. Podmiot realizujący dostawę jest uprawniony do ustalenia i zweryfikowania z osobą odbierającą dostawę za pomocą odpowiednich środków, czy osoba ta jest kupującym i czy jest upoważniona do odbioru towarów. Jeśli wymagają tego okoliczności, sprzedający i kupujący mogą uzgodnić przedłużenie terminu dostawy lub wykonanie zastępcze o tej samej jakości i cenie

4.2. Dostawa towarów do kupującego jest możliwa tylko wtedy, gdy cena zakupu i cena transportu za dostarczone towary zostały zapłacone. W przeciwnym razie Sprzedający lub przewoźnik/dostawca jest uprawniony do niedostarczenia towaru, a Sprzedający nie pozostaje w zwłoce z dostawą. Kupujący jest zobowiązany do należytego odbioru towaru od przewoźnika/dostawcy w ramach zamówienia przyjętego przez Sprzedającego. Kupujący nabywa prawo własności towarów dopiero po uiszczeniu ceny zakupu towarów, ceny frachtu i późniejszym odbiorze towarów

4.3. Sposób dostawy towarów jest wybierany przez Kupującego na portalu zakupowym, w procesie zamawiania towarów z opcji oferowanych przez Sprzedawcę. Zasadniczo możliwa jest dostawa towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub firmy pocztowej, a cena transportu jest wskazana w zamówieniu

4.4. w niektórych przypadkach Sprzedający jest uprawniony do zmiany sposobu transportu towarów wybranego przez Kupującego na inny oferowany sposób transportu przed przyjęciem zamówienia. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie na piśmie, otrzyma propozycję zmiany zamówienia, warunki umowy zgodnie z art. 2 OWH oraz zostanie poinformowany o zmianie kosztów transportu. Zmiana kosztów transportu spowodowana zmianą sposobu transportu nie może być niekorzystna dla kupującego. 5

4.5) Kupujący jest informowany, że Sprzedający jest uprawniony do dostarczenia Towarów również w kilku oddzielnych dostawach, z zastrzeżeniem, że również w przypadku takich oddzielnych dostaw obowiązuje cena przewozu jak przy przyjęciu zamówienia (tj. kilka przewozów jest obciążanych tylko ceną jednego przewozu)

4.6. Sprzedający, firma spedycyjna lub firma kurierska jest uprawniona do powiadomienia Kupującego o dostawie towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms lub w innej odpowiedniej formie (np. telefonicznie). Kupujący wyraża zgodę na przekazanie przez Sprzedającego danych Kupującego firmie spedycyjnej lub firmie kurierskiej. Kupujący jest zobowiązany do bycia osiągalnym pod podanym przez siebie adresem w momencie powiadomienia o dostawie towaru

4.7) Przy odbiorze towaru Kupujący zobowiązany jest, bez wezwania, okazać przewoźnikowi ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), potwierdzający tożsamość Kupującego i upoważniający do odbioru towaru. W przeciwnym razie towary mogą nie zostać przekazane przez sprzedawcę/przewoźnika

4.8. jeżeli kupujący bezpodstawnie odmawia odbioru towaru lub wielokrotnie nie odbiera towaru, sprzedający jest uprawniony do żądania zwrotu wszelkich poniesionych w związku z tym kosztów

4.9. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego i według własnego uznania wewnętrznego określenia wartości zamówienia, przy której Kupujący nie płaci już kosztów frachtu towarów. Fakt uiszczenia lub nieuiszczenia ceny frachtu przez Kupującego zostanie uwidoczniony w zamówieniu na stronie https://goldencloud.sk/. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany i modyfikacji wartości zamówienia (zawartej umowy), za które Kupujący nie płaci ceny frachtu, bez konieczności wskazywania tej zmiany w niniejszych OWS. Zmiana ta nie ma wpływu na zawarte umowy

4.10) Przy odbiorze towaru, w przypadku stwierdzenia widocznych wad związanych z transportem i towarem, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego o takich wadach
4.11. Kupujący powiadomi Sprzedającego o wszelkich uszkodzeniach Towaru pocztą elektroniczną lub w inny odpowiedni sposób

4.12. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o niemożności dostarczenia towaru, jak również w przypadku siły wyższej lub przyczyn, za które Sprzedający lub przewoźnik/dostawca nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Sprzedający zaoferuje lub zapewni Konsumentowi alternatywne świadczenie i postąpi zgodnie z OWU i przepisami prawa

5. Gwarancja, warunki reklamacji i procedura reklamacyjna

5.1. postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do kupującego niebędącego konsumentem oraz osób nabywających towary w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie na własny użytek osób fizycznych; odpowiedzialność za wady towaru w takim przypadku regulują przepisy §422 i nast. Kodeksu Handlowego. Sprzedający rozpatruje reklamacje konsumenckie zgodnie z ustawodawstwem Republiki Słowackiej, w szczególności z ustawą nr 250/2007 Dz. u. z późniejszymi zmianami, kodeksem cywilnym Republiki Słowackiej i obowiązującymi przepisami

5.2) W przypadku wszystkich towarów zakupionych na podstawie stosunków cywilnoprawnych okres gwarancji produktów konsumenckich jest zapisany na opakowaniu produktu. W przypadku wszystkich innych produktów okres gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z Kodeksem Republiki Słowackiej. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania towaru przez kupującego. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego będącego konsumentem za wady towaru zgodnie z art. 623 i 623 kodeksu cywilnego

5.3. Czas trwania okresu gwarancyjnego opiera się na ustawodawstwie Republiki Słowackiej. Jeżeli na sprzedanej rzeczy, jej opakowaniu lub dołączonej do niej instrukcji wskazany jest okres użytkowania, okres gwarancji nie wygasa przed upływem tego okresu

5.4. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych przez: w związku z normalnym zużyciem, działaniami kupującego lub osoby trzeciej po odebraniu towaru przez kupującego, niefachową, nieostrożną obsługą, nadmiernym obciążeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub zużyciem, użytkowaniem towaru niezgodnie z jego instrukcją lub przeznaczeniem lub nieprzestrzeganiem zasad użytkowania, konserwacji lub przechowywania, klęskami żywiołowymi, niefachowym lub niewłaściwym montażem lub instalacją lub przechowywaniem, w wyniku zaniechania regularnych przeglądów konserwacyjnych i serwisowych ( o ile są one określone w instrukcji obsługi ).

5.5. Gwarancja Kupującego traci ważność od pierwszego otwarcia lub użycia produktu, ponieważ ze względów higienicznych towary te są już używane i nie nadają się do ponownego użycia. Taki produkt nie podlega zwrotowi ani rekompensacie
5.6. Kupujący jest uprawniony do żądania od Sprzedającego gwarancji wyłącznie na towary, które są wadliwe, spowodowane przez producenta, dostawcę lub Sprzedającego, są objęte gwarancją i zostały zakupione od Sprzedającego

5.7. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Towarów po ich otrzymaniu. Jeśli tego nie zrobi, może dochodzić roszczeń z tytułu wad stwierdzonych podczas takiej kontroli tylko wtedy, gdy udowodni, że towary były już wadliwe w momencie ich otrzymania

5.8.Prawo kupującego do powoływania się na rękojmię sprzedawcy wygasa
1. nieprzedstawienie dowodu zapłaty, dowodu dostawy lub karty gwarancyjnej, akcesoriów lub dokumentacji towarów,
2. niezgłoszenie oczywistych wad przy odbiorze towaru,
3. upływ okresu gwarancji towaru,
4. uszkodzeń mechanicznych towarów spowodowanych przez kupującego,
5. użytkowanie towarów w warunkach, które nie odpowiadają środowisku naturalnemu pod względem wilgotności, wpływów chemicznych i mechanicznych,
6. nieprofesjonalne obchodzenie się z towarem, jego obsługa lub zaniedbanie opieki nad towarem,
7. uszkodzenie towaru w wyniku nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji, ogólnymi zasadami, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w Republice Słowackiej,
8. uszkodzenia towarów spowodowane nieuniknionymi i/lub nieprzewidywalnymi zdarzeniami,
9. uszkodzenie towarów w wyniku przypadkowego pogorszenia jakości i przypadkowego pogorszenia jakości,
10. nieprofesjonalnej interwencji, szkód transportowych, szkód spowodowanych przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inne działania siły wyższej,
11. ingerencję w towar przez osobę nieuprawnioną

5.9. Kupujący może złożyć reklamację swojego produktu, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres [email protected], w którym musi podać swoje imię i nazwisko, adres, numer zamówienia oraz powód reklamacji. Sprzedający zobowiązany jest podać adres, na który Kupujący może wysłać reklamowany produkt. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący

5.10. Sprzedający wyda Konsumentowi pokwitowanie w momencie złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe bez okazania towaru lub kopii dowodu zakupu

5.11. Sprzedający wyda dowód rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumenta i przepisami prawa. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dowód reklamacji i rozpatrzenia reklamacji zostanie doręczony Kupującemu zgodnie z przepisami prawa. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, a także na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru od Sprzedającego w terminie 15 dni, jeżeli reklamacja została załatwiona poprzez naprawę, rabat, wymianę towaru (nowy towar) lub odrzucenie reklamacji. Reklamacje i skargi konsumenckie można kierować na adres siedziby Sprzedającego

5.12. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru nawet w ciągu 30 dni od załatwienia reklamacji lub w ciągu 30 dni od daty ponownego dostarczenia towaru Kupującemu lub nie odbierze towaru w tym samym terminie od daty wysłania zawiadomienia Sprzedającego po zakończeniu procedury reklamacyjnej na adres kontaktowy podany przez Kupującego, Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego, zgodnie z prawem, zapłaty 0,20 € za każdy dzień przechowywania

5.13. Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia postępowania reklamacyjnego w jeden z następujących sposobów
1. poprzez przekazanie naprawionego towaru,
2. wymianę towaru,
3. zwrot ceny zakupu towaru,
4. wypłatę rozsądnego rabatu od ceny towaru, zgodnie z ustaleniami z kupującym
5. poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji
6. Inne świadczenia na podstawie umowy z kupującym

5.14. Wielopaki – w przypadku wielopaku produktów i tylko kilka sztuk jest wadliwych, tylko wadliwe sztuki zostaną wysłane do reklamacji, a także tylko w przypadku tych produktów kupujący może żądać świadczenia zastępczego lub zwrotu częściowego

6. Odstąpienie od umowy

6.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, z wyłączeniem przewoźnika, odbieracie towar lub w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, z wyłączeniem przewoźnika, odbieracie towar dostarczony jako ostatni (dotyczy sytuacji, gdy towary z zamówienia są dostarczane osobno w kilku dostawach)
Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie, listem wysłanym pocztą na adres
Frapal Tatry s.r.o, Borodáčova 5, 04017, Koszyce , Republika Słowacka
Termin na odstąpienie od umowy zostanie zachowany, jeśli wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy

7. Polityka prywatności

7.1 Ochrona danych – Informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://goldencloud.sk/privacy-policy/, która jest częścią warunków. Twoje dane osobowe są wykorzystywane do przetwarzania zamówienia, komunikacji z Tobą i poprawy komfortu użytkowania. Jak również do celów marketingowych. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych

7.2. mierzymy Twoje zadowolenie z zakupu za pomocą kwestionariuszy e-mail w ramach programu Customer Verified, w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Są one wysyłane do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, chyba że zgodnie z art. 62 ustawy nr. 351/2011 Sb. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, nie odmówisz wysyłania wiadomości e-mail w celach marketingu bezpośredniego. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ankiet w ramach programu Verified Customers odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który polega na ustaleniu Twojego zadowolenia z zakupu u nas. W celu wysyłania ankiet, oceny Twoich opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego, który jest operatorem portalu Heureka.sk, któremu możemy przekazywać informacje o zakupionych przez Ciebie towarach i Twój adres e-mail w tych celach. Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnej stronie trzeciej do jej własnych celów podczas wysyłania kwestionariuszy e-mail. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu kwestionariuszy e-mail w ramach programu Verified Customers, odrzucając dalsze kwestionariusze za pomocą linku w wiadomości e-mail z kwestionariuszem. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy dalej wysyłać Ci kwestionariusza

8. Postanowienia końcowe

8.1) Wyłączenie odpowiedzialności – Sprzedawca zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania alergiczne, zdrowotne lub inne wynikające z używania produktu Poply
8.2. w przypadku dostarczania wiadomości elektronicznych kierowanych do Kupującego, jeżeli Sprzedający nie otrzyma komunikatu o błędzie o braku możliwości dostarczenia wiadomości (e-mail lub sms) na podany adres e-mail lub numer telefonu Kupującego (komórkowy), wiadomość (e-mail lub sms) uznaje się za dostarczoną następnego dnia po jej wysłaniu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku doręczania wiadomości elektronicznych kierowanych do Sprzedającego (e-mail), dokument elektroniczny uważa się za niedoręczony do czasu potwierdzenia Kupującemu przez Sprzedającego jego otrzymania zwrotną wiadomością e-mail. Przesyłkę uważa się za doręczoną również w przypadku odmowy jej przyjęcia przez adresata lub gdy adresat z własnej winy lub przez zaniechanie nie przyjmie przesyłki. W takim przypadku uznaje się ją za doręczoną po upływie okresu przechowywania w urzędzie pocztowym, określonego przez nadawcę, oraz po zwrocie przesyłki do nadawcy, na co nadawca musi przedstawić nieuszkodzony dowód. Zawiadomienia dostarczone przez firmę kurierską (w szczególności SPS, GLS, Geis, DHL, IN TIME, UPS) uważa się za doręczone w momencie ich otrzymania przez kontrahenta. Jeśli dostawa kurierem nie powiedzie się, za moment dostawy uznaje się trzeci dzień po pierwszej próbie dostawy, przy czym próba dostawy jest potwierdzona oświadczeniem firmy kurierskiej. Sprzedający ma wyłączne prawo do decydowania w jakiej formie i w jakich przypadkach będzie komunikował się z Kupującym w tej formie (sms lub e-mail lub inny odpowiedni sposób)

8.3) Jeżeli którekolwiek z postanowień OWU i/lub Umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne, taka nieważność lub nieskuteczność nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień Umowy/ OWU. W takim przypadku strony zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia takiego nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym, tak aby zachować cel, któremu służyło dane nieważne lub nieskuteczne postanowienie w momencie jego przyjęcia lub zawarcia niniejszej umowy, w zależności od przypadku

8.(4) Właściwym prawem materialnym i procesowym jest prawo Republiki Słowackiej. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z OWH, Umową, w tym spory wynikające z dostawy towarów, będą rozpatrywane i rozstrzygane wyłącznie przez sądy Republiki Słowackiej zgodnie z prawem Republiki Słowackiej

8.5. OWH obowiązują i są wiążące od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sprzedającego i można się z nimi zapoznać w siedzibie Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zmiany, modyfikacji lub zastąpienia ich nowymi, pod warunkiem, że zawarte umowy podlegają OWH obowiązującym w momencie zawarcia umowy kupna. Rejestrując się, a także wysyłając zamówienie i klikając zgodę na tekst OWH na stronie https://goldencloud.sk/ na końcu procesu zamawiania, kupujący potwierdza, że otrzymał informacje o prawie kupującego do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) ustawy nr 102/2014 Dz.U., że przeczytał i akceptuje OWH, procedurę reklamacyjną (art. 5), uznając je za część stosunku umownego

OWH w niniejszym brzmieniu są publikowane i obowiązują od 16.4.2020 r. i mają zastosowanie do zamówień dostarczanych za pośrednictwem portalu zakupowego po tej dacie.