Poštovné zdarma pro objednávky nad 70€

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Frapal Tatry s.r.o., Werferova 6, 040 11 Košice – městská část Barca, IČO: 50255673, DIČ: 2120262287, IČ DPH: 2120262287, zapsaná v Obchodním rejstříku Ok. 43434/V , e-mailová adresa: info@goldencloud.sk , tel: +421944120062 Společnost Frapal Tatry s.r.o. prostřednictvím třetí osoby provozuje nákupní web portál/web shop na stránce www.goldencloud.sk (dále také „nákupní portál“). Prostřednictvím tohoto portálu má třetí osoba (dále „kupující“) možnost prohlížet si zboží na stránce nákupního portálu. Současně za podmínek určených těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále „VOP“) a za předpokladu akceptace objednávky/návrhu kupní smlouvy prodávajícím má tato osoba jako kupující možnost zakoupit jím vybrané zboží.

1.2 Adresa elektronické pošty prodávajícího info@goldencloud.sk. Telefonní číslo prodávajícího. Operační hodiny call centra a reklamačního střediska prodávajícího: běžné pracovní dny pondělí až pátek od 08.00 -16.00 hodin. mimo dny pracovního klidu a svátků. Tyto údaje mohou být kdykoli pozměněny nebo aktualizovány na https://goldencloud.sk/

1.3 Tyto VOP upravují právní vztahy mezi společností Frapal Tatry s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím, který v souladu a postupem dle VOP projeví zájem o koupi zboží na internetové stránce https://goldencloud.sk/. Tyto právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající při koupi, dodávce zboží a reklamacích vad zboží se v závislosti na jejich obsahu a účastníkech koupě přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména Občanského zákoníku SR a Obchodního zákoníku SR. Tyto VOP upravují i ​​povinnosti stran do okamžiku uzavření kupní smlouvy na základě registrace osoby kupujícího. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí i reklamačním řádem pro internetový obchod https://goldencloud.sk/ (dále jen „Reklamační řád“) uvedeným v bodě 5. VOP.

1.4 Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na https://goldencloud.sk/, uzavřená podle článku 2. a násl. VOP.

1.5 Ustanovení VOP a zákona upravující práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel 250/2007 Sb. nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání a nikoli za účelem osobní spotřeby. Této osobě nenáleží práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními Obchodního zákoníku České republiky.

1.6 Údaje prezentovaného zboží na nákupním portálu (zejména dostupnost, cena, velikost, zásoby) nejsou aktualizovány prodávajícím online v každém okamžiku. Tyto údaje ohledně zboží nemusí být na nákupním portálu vždy správné a úplné v porovnání se skutečným stavem. Údaj „dostupnost“ zobrazený u položky zboží na nákupním portálu nelze interpretovat jako lhůtu pro dodání zboží prodávajícím. Uvedená dostupnost zboží je pouze indikativní, nezávazný odhad času, který se předpokládá pro vyprodání dostupných skladových zásob prodávajícího. Zboží není možné předem ukázat kupujícímu, nelze vždy provést přijetí a akceptaci objednávek a provést jeho dodání, byť prostřednictvím třetí osoby. Zboží prodávané přes nákupní portál je vždy limitováno aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a doobjednávání a/nebo dodávání zboží po jeho vyprodání není možné, ani prostřednictvím jiné osoby. V určitých případech prodávající nebude schopen dodat výrobky nebo rovnocenné výrobky nebo zařídit, aby dodávku uskutečnil jiný prodávající za tuto cenu, v čase a v množství, které jsou rozumné s ohledem na výrobek, rozsah reklamy výrobku a cenu, zejména nastal-li mimořádný případ podle čl. 2.15 VOP. Na každou takovou mimořádnou skutečnost nemožnosti dodání zboží bude vždy kupující informován vhodným způsobem a v případě uzavřené smlouvy má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit.

2. Objednávání zboží / kupní smlouva / úkony pro uzavření smlouvy

2.1. Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky kupujícím v nákupním portálu prodávajícího s tím, že objednávka kupujícího musí být odsouhlasena (akceptována) prodávajícím v souladu s VOP, jinak smluvní vztah nevznikne. Je-li objednávka akceptována prodávajícím postupem dle VOP, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě dle čl. 2. 4.1 VOP. Před odesláním objednávky kupujícím jsou na nákupním portálu a ve VOP kupujícímu sdělovány a poskytovány informace podle zvláštních předpisů, zejména podle § 3 zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. Kupující projevuje souhlas s těmito podmínkami odkliknutím příslušného políčka před odesláním objednávky na portálu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že s podáním objednávky a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.

2.2. Pro možnost aktivního nakupování na nákupním portálu, případně pro účast na reklamních a soutěžních aktivitách prodávajícího je nezbytné, aby se kupující zaregistroval na https://goldencloud.sk/ v registrační části portálu. Registraci kupujícího lze provést před výběrem zboží nebo v procesu jeho výběru. Osoba vyplňující registrační formulář je povinna vyplnit údaje podle požadovaných polí registračního formuláře. Vyplněním registračního formuláře současně kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů v souladu s Čl. 7. a násl. VOP a s podmínkami dle VOP. Tyto údaje je kupující povinen v případě jejich změny neprodleně aktualizovat na portálu při zasílání objednávky, jelikož jejich správnost, pravdivost a aktuálnost má vliv na dodání zboží kupujícímu. Povinná pole registračního formuláře jsou označena znakem “*“. Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Nesplnění uvedených povinnosti kupujícím je vykládáno v neprospěch kupujícího. Úspěšný proces registrace je ukončen přidělením přístupového jména a hesla. Kupující je povinen uschovat přístupové jméno a heslo generované v registračním procesu na bezpečném místě a ochraňovat tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.

2.3. Kupující si zboží prohlíží a vybírá dle zbožních kategorií uvedených v levém zbožním menu, resp. kliknutím na zobrazené zboží. U zboží si kupující vybere údaje dle zveřejněných objednacích informací a kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ zboží přidá do své objednávky. V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil, klikne na tlačítko „Koupit obsah košíku“. Jinak je oprávněn vrátit se k procesu výběru zboží kliknutím na „Pokračovat v nákupu“.

2.4. Proces tvorby vystavení objednávky kupujícího sestává ze 4 kroků: a) výběr zboží a kliknutí na tlačítko „Koupit obsah košíku“ b) výběru způsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) potvrzení objednávky, d) odeslání objednávky.

2.5. Objednávka kupujícího se považuje za odeslanou, bude-li doručena prodávajícímu a bude-li obsahovat všechny požadované údaje – název objednávaného zboží, jeho množství, cenu, dodací, fakturační adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujícího.

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je od kupujícího vždy vyžadováno, aby kupující odklikl a potvrdil, že se seznámil a souhlasí s platnými VOP prodávajícího, považujíce je za součást smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Proces vystavení a zaslání objednávky kupujícím nelze završit bez provedení tohoto úkonu. Každé objednávce je přiděleno evidenční číslo. Při komunikaci s prodávajícím a při úhradě uvádí kupující také číslo objednávky.

2.7. Kupující posílá prodávajícímu objednávku přes nákupní portál. Tato objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek dle těchto VOP. Objednávka je určena pro prodávajícího k přijetí prodávajícím ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení prodávajícímu. Odesláním objednávky prodávajícímu přes nákupní portál projevuje kupující vůli být vázán svojí objednávkou během uvedené lhůty, koupit a převzít jím vybrané zboží za kupní cenu, a to v souladu s podmínkami VOP, a to za předpokladu její akceptace prodávajícím. Po doručení objednávky prodávající elektronicky neprodleně potvrdí objednávku kupujícího, tzn. informuje kupujícího o obdržení a zařazení objednávky kupujícího v systému prodávajícího. Elektronické potvrzení objednávky není akceptací/přijetím objednávky prodávajícím dle čl. 2. 2 VOP a nezakládá vznik dílčí kupní smlouvy.

2.8. Na základě dohody stran av souladu s VOP je kupní smlouva mezi stranami uzavřena pokud prodávající objednávku kupujícího potvrdí a současně ak zvláštním e-mailem nebo zprávou adresovanou kupujícímu ji v uvedené lhůtě 15 dnů od doručení objednávky akceptuje ( tj. projeví souhlas s objednávkou ) postupem podle těchto VOP. Prodávající provede akceptaci objednávky kupujícího zasláním e-mailu nebo zprávy kupujícímu. V akceptačním e-mailu prodávajícího bude uvedena skutečnost akceptace objednávky kupujícího, případně i skutečnost expedice zboží (pro VOP dále přiměřeně „akceptace objednávky“). Akceptací objednávky je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Prodávající je na základě dohody stran a těchto VOP povinen akceptovanou objednávku splnit ve lhůtě dle článku. 4.1 VOP. V tomto e-mailu o akceptaci objednávky jsou současně kupujícímu zasílány zákonem vyžadované informace pro spotřebitele.

2.9. Změna v objednávce/podmínkách: pokud prodávající nebude schopen odsouhlasit – akceptovat objednávku kupujícího v celém rozsahu (např. 1 ze 4 položek nebude dostupná) nebo navrhne-li její změnu nebo změnu podmínek dodání z jiných důvodů, kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Současně bude požádán o vyjádření souhlasu, resp. nesouhlasu se změnou. Kupující je povinen vyjádřit souhlas, resp. nesouhlas ve lhůtě 3 dnů ode dne oznámení navrhované změny. Po tuto dobu budou dostupné položky z objednávky kupujícího rezervované pro kupujícího. Teprve akceptací ( odsouhlasením ) prodávajícím navrhované změny v objednávce ze strany kupujícího vznikne mezi stranami smluvní vztah. V případě, že kupující neodsouhlasí změnu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka kupujícího se marným uplynutím uvedené lhůty považuje za zrušenou v celém rozsahu a návrh prodávajícího na změnu za neakceptovaný kupujícím.

2.10. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím nebo akceptací změny objednávky navržené prodávajícím a provedené kupujícím. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu předat a plnit povinnosti dle VOP. Kupujícímu vznikne z uzavřené smlouvy povinnost předmět koupě převzít, zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu plnění a plnit povinnosti dle smlouvy a VOP. Prodávající splní akceptovanou objednávku ve lhůtě dle čl. 2. 4.1 VOP.

2.11. Ve zvláštních případech a před odesláním akceptace si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího dodání dalších potřebných podkladů, údajů, případně provést ověření správnosti osobních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky kupujícího požádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky nebo totožnosti kupujícího vhodným způsobem, jako například v písemné formě, e-mailem, sms nebo telefonicky. Pokud kupující neprovede dodatečnou autorizaci prodávajícím požadovaným způsobem a v prodávajícím požadované lhůtě, marným uplynutím této lhůty se objednávka (před její akceptací) nebo kupní smlouva (po akceptaci) zruší.

2.12. Zjistí-li prodávající před nebo po uzavření smlouvy tiskovou, systémovou, lidskou, dodavatelskou nebo jinou vadu ohledně zboží, jeho ceny, dostupnosti, množství nebo možností jeho dodání, jakož iv případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo není-li schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené v internetovém obchodě nebo z důvodů vyšší moci, o této skutečnosti bude informovat kupujícího. Prodávající i kupující je v kterémkoli z těchto mimořádných případů oprávněn před uzavřením smlouvy svoji objednávku odvolat/zrušit (kupující), resp. ji odmítnout (prodávající). Nastane-li taková mimořádná okolnost po uzavření smlouvy, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do okamžiku dodání zboží kupujícímu. Kupující je také v uvedeném případě výskytu této mimořádné oznámené okolnosti oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s VOP a právními předpisy. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, tato mu bude vrácena v souladu s právními předpisy a VOP. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy a/nebo nevydat zboží kupujícímu iv případě, že zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).

2.13. Kupující ani prodávající není oprávněn postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů na třetí osobu.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a cenu přepravy dle prodávajícím akceptované objednávky (uzavřené smlouvy). Při tvoření objednávky jsou tyto položky uvedeny také sumárně (součet ceny zboží a přepravy). Cena zboží na portálu je uvedena s DPH, pokud není uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. DPH je při dodání zboží a služeb uplatňována v souladu s právními předpisy.

3.2. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakoupeného zboží dle bodu 4. VOP, náklady na použití elektronických prostředků ke komunikaci. Tyto poplatky a náklady je povinen zaplatit kupující, pokud dále není uvedeno jinak. Při platbě ze zahraničí je kupující jako příkazce platby povinen nést poplatky své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky příjemce.

3.3. Cena se může změnit z důvodů zjevné tiskové či jiné vady týkající se ceny zboží zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na nákupním portálu u zboží. Kupující i prodávající je oprávněn zrušit objednávku, resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží) je-li kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné vady týkající se ceny zboží.

3.4. Způsob zaplacení kupní ceny, nákladů dopravy zboží ( způsob placení volí kupující v procesu objednávání zboží na nákupním portálu a je uveden v objednávce s vyčíslením nákladů ): A) hotovostně při převzetí zboží ( dobírka ) – kupní cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží, B) Platba Kartou -Barion C) Platba převodem
Prodávající si vymezuje právo kdykoli zrušit, změnit, přidat, omezit nebo zpoplatnit využití jakékoli platební možnosti. Proto prodávající musí využít aktuálně dostupné platební možnosti.

Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

3.5. Splatnost kupní ceny:

1. při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady dopravy nejpozději při doručení zboží kupujícímu.
2. Při platbě kartou nebo přes paypal, je platba okamžitě stržena z vaší karty nebo účtu
3. U předobjednávek je platba provedena v den předobjednávky. Většinou kupujícímu za takový nákup je poskytnuta sleva.
3.6. Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Kupující je upozorňován, že informace o nákladech přepravy zboží jsou jednoznačně uvedeny v procesu objednávání zboží a závisí na výběru dopravce/doručovací služby/způsobu doručení. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronické komunikace.

3.7. Prodávající vystaví a doručí fakturu kupujícímu v souladu s platnými zákony ČR. Kupující zasláním objednávky souhlasí s tím, aby faktura byla zpřístupněna kupujícímu elektronicky. Faktura je zasílána elektronicky a faktura je současně i dodacím listem a záručním listem, není-li doručován zvláštní záruční list.

3.8. Při odstoupení od uzavřené smlouvy se postupuje v souladu s právními předpisy a VOP. Pokud byla kupní cena zaplacena před uzavřením smlouvy a smlouva není uzavřena ani do 15 dnů od doručení objednávky kupujícího, kupní cena bude vrácena kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednávky kupujícího nebo do 14 dnů ode dne od odmítnutí objednávky nebo odvolání objednávky, a to podle toho, které z těchto dat nastane dříve. Vrácení kupní ceny se provede na ten účet, ze kterého byla platba přijata, resp. jiným způsobem na základě dohody stran. Před vrácením zaplacené ceny je v případě pochybností prodávající oprávněn od kupujícího požadovat prokázání skutečnosti, že je majitelem účtu a/nebo oprávněnosti přijetí peněžních prostředků. Je-li prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zboží bylo již doručováno kupujícímu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu po vrácení zboží prodávajícímu.

4. Dodání zboží, dodací podmínky a náklady na dodání zboží

4.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva postupem dle těchto VOP. Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky (výlučně na území České republiky) a výlučně osobě, která je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu není možné bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží. Dodání zboží mimo území EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněna převzít zboží. Vyžadují-li to okolnosti, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.

4.2. Vydání zboží kupujícímu je možné jen je-li zaplacena kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. V opačném případě je prodávající, resp. dopravce/doručovatel oprávněn nevydat zboží a prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Kupující je povinen od přepravce/doručovatele řádně převzít zboží v rozsahu prodávajícím akceptované objednávky. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až po zaplacení kupní ceny zboží, ceny přepravy a následném převzetí zboží.

4.3. Způsob dodání zboží volí kupující na nákupním portálu, a to v procesu objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností. V zásadě je možné dodání zboží spediční společností nebo prostřednictvím poštovního podniku a cena přepravy je uvedena v objednávce.

4.4. V určitých případech je prodávající oprávněn pozměnit kupujícím vybraný způsob přepravy zboží na jiný nabízený způsob přepravy před akceptací objednávky. V tomto případě bude kupující o této skutečnosti písemně informován, bude mu navržena změna objednávky, podmínek smlouvy dle článku. 2 VOP a bude informován o změně nákladů na dopravu. Změna nákladů dopravy v důsledku změny způsobu přepravy nemůže být v neprospěch kupujícího.

4.5. Kupující je upozorněn, že prodávající je oprávněn dodat zboží i více samostatnými dodávkami s tím, že i pro taková samostatná dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj. více přeprav je účtováno pouze za cenu jedné přepravy).

4.6. Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. telefonicky). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní/spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být k zastižení na jím uvedené adrese v době oznámeného dodání zboží.

4.7. Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího/přepravce.

4.8. Pokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo je opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn vůči němu uplatnit veškeré náklady, které mu v této souvislosti vznikly.

4.9. Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy zboží. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce na stránce https://goldencloud.sk/. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvádění změny v těchto VOP měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené smlouvy tato změna nemá vliv.

4.10. Při převzetí zboží, v případě jakýchkoli zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto oznámit prodávajícímu.
4.11. Poškození zboží oznámí kupující prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.

4.12. Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodání zboží, jakož iv případech vyšší moci nebo důvodech, za které prodávající nebo dopravce/doručovatel neodpovídá. V tomto případě prodávající nabídne nebo poskytne spotřebiteli náhradní plnění a postupuje dle VOP a právních předpisů.

5. Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

5.1. Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel a nebo osoby, nakupuje zboží za účelem podnikání a nikoli za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č.j. 250/2007 Sb. v platném znění, Občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy.

5.2. U všech výrobků kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba spotřebních produktů napsána na obalu produktu. Pro všechny ostatní produkty je záruční doba 24 měsíců dle zákoníku České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží dle § 623 a 623 Občanského zákoníku.

5.3. Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů České republiky. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

5.4. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebováním, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním, v důsledku neprovedení pravidelné údržby a servisních prohlídek (pokud jsou určeny podle uživatelského manuálu).

5.5. Kupujícímu zaniká záruka od prvního otevření produktu nebo jeho použití, jelikož z hygienických důvodů je již toto zboží použito a znovu nepoužitelné. Takový produkt již nelze vrátit ani za něj dostat kompenzaci.
5.6. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

5.7. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

5.8. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
1. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
3. uplynutím záruční doby zboží,
4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
6. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
7. poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
8. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

5.9. Kupující může reklamovat svůj produkt odesláním reklamace na info@goldencloud.sk, kde musí uvést své jméno, adresu, číslo objednávky a důvod reklamace. Prodávající mu je povinen poskytnout adresu, kde může kupující produkt zaslat. Poštovné hradí kupující.

5.10. Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží nebo bez předložení kopie dokladu o koupi není možné.

5.11. Prodávající vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vyřízena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů lze adresovat na adresu sídla prodávajícího.

5.12. Pokud si kupující nepřevezme věc ani do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů ode dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si jej nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění ve výši 0,20 € za každý den uskladnění.

5.13. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
1. předáním opraveného zboží,
2. výměnou zboží,
3. vrácením kupní ceny zboží,
4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží po dohodu s kupujícím
5. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
6. Jiné plnění po dohodě s kupujícím

5.14. Multi balení – V případě, že se jedná o balení více produktů a jen pár kusů je vadných, na reklamaci se odesílají pouze vadné kusy a rovněž pouze za tyto produkty může kupující žádat náhradní plnění nebo alikvótní vrácení peněz.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží nebo když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, které bylo dodáno jako poslední (platí v případě, že zboží z objednávky je doručován odděleně na vícekrát).
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením písemně dopisem zaslaným poštou na adresu:
Frapal Tatry s.r.o, Borodáčova 5, 04017, Košice , Česká republika
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Ochrana osobních údajů – Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů naleznete na https://goldencloud.sk/privacy-policy/, které jsou součástí obchodních podmínek. Vaše osobní informace jsou využívány ke zpracování objednávky, komunikaci a vylepšení uživatelského zážitku. Stejně tak pro marketingové účely. O vymazání svých osobních údajů můžete kdykoli zažádat.

7.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně k jejím vlastním účelům. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Zbavení se odpovědnosti – Prodávající se zbavuje odpovědnosti za jakékoli alergické, zdravotní a jiné komplikace po používání produktu Poply.
8.2. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo sms zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telef. číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání, pokud kogentní právní předpisy nestanoví jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou iv případě, že ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložné doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručovaná prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby (zejména SPS, GLS, Geis, DHL, IN TIME, UPS) budou považována za doručená momentem převzetí smluvní stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se bude považovat za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím (sms nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

8.3. Pokud se prokáže, že některé z ustanovení VOP a/nebo smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení smlouvy / VOP. V takovém případě se strany zavazují bezodkladně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

8.4. Rozhodným hmotným a procesním právem je právo České republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou projednávat a rozhodovat výlučně soudy v České republice podle práva ČR.

8.5. VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího a lze do nich nahlédnout iv sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení je rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na https://goldencloud.sk/ při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 2. 1 písm. h) zákona 102/2014 S.z., že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem (čl. 5 ), považujíce je za součást smluvního vztahu.

VOP v tomto znění jsou zveřejněny a platné od 16.4.2020 a použijí se na objednávky doručované přes nákupní portál po tomto datu.